FN’s Global Compact2021-02-10T12:06:44+01:00
DANSKE SPIL – CSR RAPPORT 2020

FN’s Global Compact

Ansvarlighed på tværs

Danske Spil har siden 2011 været tilsluttet FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder.  

Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Det sker med udgangspunkt i 10 grundlæggende principper, som alle virksomheder, der har tilsluttet sig Global Compact, er forpligtet til at efterleve.

De grundlæggende principper er inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Danske Spils årlige CSR-rapport udgør også vores obligatoriske Communication on Progress (CoP-rapport) til Global Compact. Danske Spil er medlem af det nordiske Global Compact-netværk og deltager løbende i arrangementer og videndeling med øvrige nordiske virksomheder.

Danske Spil ønsker at arbejde mere målrettet med risici. Derfor har vi i 2020 ansat en Chief Risk Officer, som skal styrke den strategiske risikofunktion og have fokus på faktorer, der kan påvirke Danske Spil eller omverdenen negativt.

Læs mere om FN’s Global Compact

Fire fokusområder

Global Compact fokuserer på fire hovedområder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima & miljø og antikorruption. Vi har valgt at beskrive, hvordan vi arbejder med de fire hovedområder med fokus på:

 • De politikker, vi har på områderne, så vi sikrer, at vores holdninger og forpligtelser er klart kommunikeret.

 • De væsentligste risici forbundet med de fire hovedområder i relation til Danske Spils forretningsområde.
 • De handlinger, vi foretager for at fremme positiv udvikling eller reducere negativ påvirkning på de fire hovedområder.
 • De resultater, som vi kan fremvise på de fire hovedområder.

Menneskerettigheder

Leverandører

Hos Danske Spil vurderer vi at have en begrænset risiko for brud på menneskerettigheder i vores forhandler- og leverandørkæde og blandt vores samarbejdspartnere

Handlinger og resultater2020-12-08T17:11:44+01:00

Handlinger:

 • Risikoanalyse foretaget i 2015 og genbesøgt i 2018. Alle anbefalinger til tiltag er gennemført
 • Code of Conduct
 • Etisk kodeks for leverandører
 • Besøg hos vores forhandlere
 • Menneskerettighedspolitik

Resultater:

 • Tæt dialog med leverandører og forhandlere om etiske spørgsmål. Danske Spil forbeholder sig ret til at foretage kontrolbesøg og/eller bede om dokumentation for efterlevelse af Code of Conduct.
Ludomani

Ifølge VIVE (2016) anslår man, at 0,3 procent af den voksne befolkning lider af ludomani (ca. 10.000 personer).

Handlinger og resultater2020-12-03T09:44:27+01:00
Data

Hos Danske Spil vurderer vi at have en begrænset risiko for brud på kunders rettigheder ift., at deres data bliver behandlet, opbevaret og slettet korrekt

Handlinger og resultater2021-02-02T10:21:56+01:00

Handlinger:

 • Systemer, procedurer og dokumentation for at sikre optimal databeskyttelse
 • Kontrolgrundlag for eksterne databehandlere
 • Uddannelse i GDPR

Resultater:

 • Korrekt behandling af kunders anmodninger om dataindsigt eller sletning

Arbejdstagerrettigheder

Diskrimination

Hos Danske Spil vurderer vi at have en begrænset risiko for diskrimination ved ansættelse, forfremmelse eller afskedigelse eller mangel på ligeløn

Handlinger og resultater2020-12-03T09:47:03+01:00

Handlinger:

 • Mangfoldighedspolitik
 • Personalehåndbog
 • Procedure ved oplevelse af krænkende adfærd
 • Whistleblowerordning

Resultater:

Arbejdsmiljø

Hos Danske Spil vurderer vi at have begrænsede udfordringer forbundet med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og vi har som videnstung virksomhed særligt fokus på at holde stress og sygemeldinger nede

Handlinger og resultater2021-02-10T12:09:05+01:00

Handlinger:

 • Koncernsamarbejdsudvalg (KSU) med repræsentanter fra HR, ledelse og medarbejdere
 • Engagementsmåling
 • APV-undersøgelse
 • Engagementsmåling, september 2020

Resultater:

 • Fire årlige møder i KSU
 • Engagementsmåling med svarprocent på 96 % og tilfredshed på 4,1 ud af 5

Klima og miljø

CO2-aftryk

Hos Danske Spil tager vi vores forretnings påvirkning af klimaet og miljøet alvorligt, dvs. CO2-aftryk relateret til vores bygninger, transport, produktion og distribution af tryksager samt indirekte gennem leverandører og samarbejdspartnere

Handlinger og resultater2020-12-03T09:49:03+01:00

Handlinger:

Resultater:

Antikorruption

Bestikkelse

Hos Danske Spil vurderer vi at have en begrænset risiko for interessekonflikter, bestikkelse og afpresning mellem medarbejdere og leverandører og samarbejdspartnere

Handlinger og resultater2020-12-09T19:03:04+01:00

Handlinger:

 • Retningslinjer for indkøb
 • Whistleblowerordning
 • Code of Conduct
 • Personalehåndbog vedrørende modtagelse og uddeling af gaver og underholdning

Resultater:

 • Afdelingschefer og teamledere holdes løbende informeret om retningslinjer for indkøb og eksterne samarbejdsaftaler
Hvidvask

Hos Danske Spil tager vi de danske myndigheders officielle risikovurderinger i forhold til hvidvask af penge gennem spil til efterretning

Handlinger og resultater2020-12-03T09:51:03+01:00
Go to Top